OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.superzdravie.sk, je spoločnosť SELECTA SK, s.r.o., sídlo: Na vyhliadke 30/A 900 31 Stupava, IČO: 35820870, DIČ: 2020260704, IČ DPH: SK2020260704, bankové spojenie Tatra banka, číslo účtu:2626191776/1100. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24981/B

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou SELECTA SK, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si elektronicky objednala produkty zo stránky www.superzdravie.sk. (ďalej len „kupujúci“).

 

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

 

3. Dodacie podmienky

3.1. Expedícia tovaru je maximálne do 10 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa môže expedičná lehota predĺžiť, v takomto prípade bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach sú uvedené vrátane 20 % DPH a nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:

3.3.1. Odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty - tovar bude Kupujúcemu odoslaný 1. alebo 2. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty.

3.3.2 Odoslanie prostredníctvom Doručovateľskej služby, kuriér.

3.4. V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať.

3.5. Ceny za doručenie tovaru sa môžu meniť v závislosti od cien Slovenskej pošty a Doručovateľskej služby. Aktuálna cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke.

3.6. Na Slovensku zasielame balíky kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou. Do ostatných štátov posielame balíky iba Slovenskou poštou ( cena poštovného podľa tarifov SP ). Cena dopravy do iného štátu bude kupujúcemu oznámená e-mailom, ktorý musí kupujúci potvrdiť e-mailom pre vybavenie a odoslanie objednávky. Podmienkou odoslania zásielky do iného štátu, je platba vopred prevodom na účet e-shopu.


4. Platba za tovar

4.1. Platba za tovar na Slovensku môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba vopred - platbu uskutoční kupujúci vopred bankovým prevodom podľa inštrukcií, ktoré obdrží emailom po objednávaní tovaru.

4.1.2. Platba na dobierku - zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte alebo kuriérovi.

4.2. Platba za tovar do zahraničia.

4.2.1. Platba vopred - platbu uskutoční kupujúci vopred bankovým prevodom podľa inštrukcií, ktoré obdrží emailom po objednávaní tovaru.

 

5. Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej zaevidovania v systéme. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme e-mailu, ktorý pošle na superzdravie@superzdravie.sk.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 

7. Doručovanie zásielky

7.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval podľa podmienok uvedených v odstavci 5.1.1. týchto obchodných podmienok.

7.2. Odoslanie objednávky Slovenskou poštou potvrdzuje predávajúci odoslaním e-mailu o vybavení objednávky (predmet správy „Vaša objednávka bola vybavená“, odosielateľ superzdravie@supezdravie.sk. Ak zákazník do 10 pracovných dní od zaevidovania objednávky nedostal e-mail o vybavení jeho objednávky, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

7.3. V prípade neprítomnosti kupujúceho v mieste doručenia bude zásielka uložená na pošte a zanechané oznámenie o uložení zásielky na pošte. Po zanechaní oznámenia o uložení zásielky na pošte má kupujúci na prebratie 18 dní, potom ju pošta posiela späť.

7.4. Občas sa stáva, že oznámenie o uložení zásielky nie je zákazníkovi vždy dodané. V tom prípade si vie kupujúci zásielku vyzdvihnúť na pošte aj bez tohto oznámenia. Stačí na pošte udať meno a adresu kupujúceho. V prípade potreby pošle predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie podacie číslo zásielky.

7.5. Možnosťou kupujúceho je prevziať si zásielku aj v prípade, že neobdrží oznámenie o uložení zásielky na pošte. E-mail o vybavení objednávky potvrdzuje, že bola objednávka skutočne odoslaná a najneskôr do 5 pracovných dní bude kupujúcemu doručená pracovníkom Slovenskej pošty alebo kuriérom.

7.6. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

 

8. Reklamácia

8.1. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

8.1.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti SELECTA SK, s.r.o. balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si kupujúci praje previesť peniaze. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

8.2. Nežiadúce a vedľajšie účinky kozmetických výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu. Spoločnosť SELECTA SK, s.r.o. nezodpovedá za spôsobené vedľajšie účinky výživových doplnkov. Kupujúci je povinný si prečítať príbalový leták, prípadne konzultovať možné nežiadúce účinky so svojim lekárom. Pri produktoch s obsahom medi a striebra nepoužívajte pri precitlivenosti na daný kov. Reklamácie z dôvodu alergických reakcií nebudú akceptované.

8.3. Záručná doba začína plynúť vyexpedovaním tovaru kupujúcemu.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal pre prevádzkovateľa SELECTA SK, s.r.o. potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom „Informačný systém – e-shop“ ktorému bolo pridelené registračné číslo 201403713.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.4. Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov potrebných pre doručenie tretej strane, prepravnej spoločnosti.

9.5. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek formou e-mailu na superzdravie@superzdravie.sk. Súhlas zanikne v lehote do 3 pracovných dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.6. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal formou emailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.7. Podmienky ochrany osobných údajov GDPR nájdete tu.

9.8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

10. Pravidlá upravujúce zvýhodnené akcie na tovar, poštovné, darčeky alebo iné akcie

10.1. Zvýhodnené akcie vyhlasuje predávajúci a kupujúci sú o nich informovaní na stránke www.superzdravie.sk. Zaregistrovaní užívatelia sú o akcii informovaní aj pomocou newsletteru.

10.2. Predávajúci má právo akcie v priebehu ich trvania meniť.

 

11. Diskusia k výrobkom

11.1. Diskusné príspevky k výrobkom su vyjadrením sukromných názorov návštevníkov stránky a prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

11.2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré budu propagovať iné firmy, produkty alebo internetové stránky.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

12.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Dátum aktualizácie 28.4.2023

 

FAQ - Frequently Asked Questions


1. Ako objednávať tovar?


Tovar je možné objednať prostredníctvom našej internetovej stránky www.superzdravie.sk.

 

2. Aká je cena a spôsob doručenia?

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Doručovateľskej služby, kuriér. Cena za doručenie je podľa spôsobu platby a doručenia.

 

3. Je možné tovar vrátiť alebo vymeniť?

Podľa zákona o internetovom predaji je možné tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia. Tovar musí byť nepoužitý, v opačnom prípade nie je jeho vrátenie možné.

 

4. Aký je postup pri platbe bankovým prevodom?

Pri vypĺňaní objednávky pri výbere spôsobu platby a doručenia vyberte možnosť „Platba bankovým prevodom“. Následne po ukončení objednávky vám bude odoslaný email s informáciami potrebnými k bankovému prevodu.

 

5. Kedy dostanem tovar zaplatený bankovým prevodom?

Váš tovar bude odoslaný po obdržaní platby na náš účet.

 

6. Je možné zmeniť alebo stornovať objednávku, ktorá bola zaevidovaná v systéme?

Objednávku zaevidovanú v systéme je možné telefonicky alebo e-mailom zmeniť alebo stornovať do 1 hodiny od odoslania. Po 1 hodine sa objednávka stáva záväznou.

 

7. Je možné pri platbe vopred na účet stornovať zaplatenú objednávku?

Stornovať zaplatenú objednávku je možné iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 

8. Ako viem, že moja objednávka bola prijatá a bude odoslaná?

O prijatí a odoslaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

 

9. Aká je minimálna hodnota objednávky?

Minimálna hodnota objednávky nie je určená, no s nižšou hodnotou objednaného tovaru sa zvyšuje jeho jednotková cena, keďže cena za dopravu je rovnaká ako pri 1 výrobku, tak aj pri 5 výrobkoch. Preto je výhodnejšie objednať si naraz viac kusov tovaru.

 

10. Môžem nakupovať v e-shope ako firma/živnostník?

V našom i-obchode môže nakupovať aj firma/živnostník. Pri objednávaní tovaru je dôležité v registrácii vyplniť fakturačné údaje spoločnosti, na ktorú bude následne vystavená faktúra.

 

11. Posielate tovar aj do zahraničia?

Objednaný tovar je možné poslať do zahraničia po uhradení Platby vopred a odsúhlasení poštovného zákazníkom. Tovar bude odoslaný Slovenskou poštou.

 

12. Je možné nakupovať bez registrácie?


Prostredníctvom i-obchodu je možné nakupovať bez registrácie, ale vaše údaje sú potrebné pre vystavenie faktúry za dodaný tovar.